معرفی گروه و مراکز تخصصی
اخبـــار ( آرشیو )
 • رسالت سازمان مديريت صنعتي، کمک به ارتقاي کيفيت، اثربخشي، کارآيي و توسعه ظرفيت مديريت کشور از طريق مشاوره، آموزش، و تحقيق است.
 • صداقت، صراحت، و صميميت، سرلوحه فعاليت ها و تعاملات سازمان قرار دارد.
 • سازمان در برقراري يک فرهنگ ويژه با خصوصيات تلاش و خدمت با نشاط، دلبستگي و وابستگي کارکنان به سازمان، و محيط امن، اهتمام دارد.
 • سازمان به جذب، نگهداري، خوشنود سازي، و ايجاد وفاداري در مشتريان توجه خاص دارد و پذيراي انتقادها، نظرها، و ديدگاه هاي آنها است.
 • سازمان به بهبود کيفيت خدمات، برنامه ها و طرح هاي خود توجه ويژه داشته و به فرآيند تمام امور اشراف دارد و اين امر را ارزشي مهم براي خود تلقي مي کند.
 • سازمان، نوگرا و تجربه اندوز است و پذيراي نيروهاي جوان و توانمند مي باشد و در تحقق اين امر، امکانات لازم را بسيج و فراهم مي سازد.
 • سازمان به وفاداري افراد، تشکل ها، و گروه هاي کاري ارج مي نهد.
 • سازمان همواره به توسعه، بهبود و بهسازي مستمر امور و فرآيندهاي سازماني توجه خاص داشته و تلاش لازم را براي تحقق آن مي نمايد.
 • سازمان براي تواضع حرفه اي همکاران خود در اجراي برنامه ها، و تعامل آنها با مشتريان ارزش قائل است.
 • سازمان همواره براي حفظ، ارتقا، و بالندگي محيط سازماني خود تلاش مي کند.
 • سازمان به احساس غرور و افتخار کارکنان خود، به دليل پيوند آنها با سازمان ارج مي نهد.
 • باور چشم اندازهاي ترسيم شده از سوي سازمان، به منظور رشد و توسعه و حرکت در اين مسير توسط کارکنان سازمان، ارزشمند است.